Artikel 1:  Inleiding

De onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn toepasbaar aan alle contracten afgesloten tussen enerzijds, de maatschappij DISTRIMART SRL waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 4000 Luik – Rue de l’Université 37 – België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 525.088, hierna genaamd “de verkoper” et anderzijds iedere natuurlijke of rechtspersoon die wil overgaan tot een aankoop via de website “Lolifant” (www.lolifant-liège.be), hierna genaamd “de koper”.
Onder consument verstaat men iedere natuurlijke persoon die handelt met het oog op zaken die niet strijken in het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of liberale activiteit. (Art. I.1, 2°, van het handelswetboek).

Artikel 2: Voorwerp


De onderhavig verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele overeenkomst tussen de verkoper en de koper evenals de voorwaarden toepasbaar aan elke aankoop uitgevoerd via de website Lolifant.
Het aanschaffen van een goed via deze website betekent dat de koper deze verkoopsvoorwaarden zonder beperkingen aanvaardt. Deze voorwaarden overheersen elke andere specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk aanvaard werden door de verkoper.
De verkoper behoudt zich het recht zijn verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bij dit geval zijn het de verkoopsvoorwaarden, op basis van deze op het moment van de bestelling door de koper, geldig.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten.


De aangeboden goederen zijn deze van de catalogus gepubliceerd op de website van de verkoper. Ieder product word beschreven door de verkoper. De beelden van de catalogus zijn louter informatief en hebben dus geen contractueel karakter. De aangeboden goederen en diensten gelden zolang de voorraad strekt. Indien het geheel of een deel van de artikelen of diensten niet meer beschikbaar, wordt de koper zo snel mogelijk ingelicht door de verkoper. De koper krijgt de mogelijkheid om de mankerende artikelen te annuleren.

Artikel 4: Tarieven


De prijs van de goederen en diensten zijn vermeld op de website van de verkoper in Euro, alle belastingen inclusief (BTW et andere toepasbare belastingen en rechten).
De verkoper behoudt zich het recht op de prijzen te allen tijde te wijzigen. Desalniettemin blijven de prijzen aangeduid op het ogenblik van de bestelling geldig bij de bevestiging. De verkoper behoudt zich eveneens het recht zijn prijzen aan te passen bij een wijziging van BTW die voor de datum van levering zou optreden.
De aangeduide prijzen omvatten geen kosten van behandeling van bestelling of levering.

Levering thuis :
BE : 6 € incl. BTW , gratis gratis voor bestellingen boven 40€
FR, LU, NL : 11 € incl. BTW

Afhaalpunt :
BE : 5 € incl. BTW , gratis gratis voor bestellingen boven 40€
FR, LU, NL : 11 € incl. BTW
Uitgezonderd privé afhalingspunt: Esneux, Samrée, Harre gratis

Artikel 5: Bestellingen


De koper die een artikel of dienst wenst te kopen moet:

 • ouder zijn dan 18 jaar;
 • een identificatiefiche invullen met alle gevraagde coördinaten of zijn eventueel klantennummer aangeven;
 • de bestelbon online invullen met alle refertes van de gewenste producten en/of diensten;
 • zijn bestelling controleren en bevestigen
 • erkennen kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en ze te hebben aanvaard;
 • de betaling uivoeren mits de voorziene termen;
 • zijn bestelling en betaling bevestigen.

De verkoop wordt beschouwd al volmaakt bij de bevestiging van het aanvaarden van de bestelling van de koper door de verkoper. De bevestiging wordt per mail, naar het vermelde adres, verstuurd door de verkoper op het ogenblik van de online bestelling. In ieder geval zal de bevestiging van de bestelling van de koper door de verkoper het volgende moeten inhouden: de totale prijs van de bestelling met het detail van de prijselementen (eenheidsprijs zonder BTW, korting, terugbetaling,  afprijzing, toepasselijke BTW, diverse kosten, …); een gedetailleerde beschrijving van de bestelling; de datum van afsluiten van het contract, de naam, volledig adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper, de naam et volledig adres van de officiële woonplaats van de koper die hijzelf heeft vermeld, de waarschijnlijke datum van levering of de leveringstermijn.
De online verkoop van de artikelen, voorgesteld op de website van de verkoper, is beperkt tot kopers die in België, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg en Nederland verblijven, en tot de levering binnen deze zone. De grondgebieden van de voorvermelde staten houden de overzeese grondgebieden niet in.
De wijzigingen door de klant aangebracht op de bestelbon zullen enkel geldig zijn op voorwaarde dat deze schriftelijk aanvaard en bevestigd werden door de verkoper.
Er zullen geen goederen verzonden worden zonder orderbevestiging van de verkoper en de betaling van de totale waarde van de bestelling.


Artikel 6 : Herroepingsrecht


In het kader van de wet, heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de verkoop, zonderbetaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen van de dag die volgt op de levering van het goed (art VI.47, §1, van het economisch recht).
Binnen dit termijn, moet de koper zijn herroepingsrecht meedelen door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat online beschikbaar is op de website van de verkoper (www.lolifant-liege.be) of door het verzenden van een email per adres van het contact van de verkoper (info@lolifant-liege.be) met een verklaring zonder dubbelzinnigheid die zijn beslissing tot herroeping van het contract uiteenzet, en binnen de 14 kalenderdagen vanaf zijn mededeling aan de verkoper van de herroeping, het product terug te zenden op eigen kosten en risico’s naar de administratieve zetel van de verkoper (Rue de l’Université 37 – 4000 Liège – België).
De goederen moeten dwingend teruggezonden worden in de originele verpakking, zonder schending, en vergezeld van alle toebehoren en de originele orderbon. De teruggezonden producten mogen geenszins uitverpakt, ontzegelt en gebruikt worden op eender welke manier. De onvolledige, geschonden, beschadigde en bevuilde goederen zullen niet teruggenomen worden.
Binnen de 14 dagen, na de aanvaarding van de terugname van de goederen, verbindt de verkoper zich de koper terug te betalen uitgezonderd de verzendingskosten.
Volgens artikel VI.53, al.1,3° tot 5°, van het Belgisch economisch recht, mag de koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor contracten van de levering van goederen die specifiek door de koper ontworpen of besteld zijn of die snel kunnen bederven of hun waarde verliezen; evenals de om gezondheids- en hygiënische redenen verzegelde goederen die na de levering ontzegeld werden door de koper.

Artikel 7: Betaling en betalingsmodaliteiten.


De koper is vrij om één van de voorgestelde betalingswijzen op de website van de verkoper (www.lolifant-liege.be) te kiezen: Bancontact, iDeal, overschrijving, kredietkaart of Maestro.
De bestelde artikelen blijven de uitdrukkelijke eigendom van de verkoper tot de volledige afbetaling van de bestelling door de koper.
Elke betwisting van een orderbon of factuur moet schriftelijk aan de koper meegedeeld worden binnen de 15 volle dagen.

Artikel 8: Leveringen


De koper is vrij om één van de voorgestelde leveringswijzen op de website van de verkoper (www.lolifant-liege.be) te kiezen: aan huis, in een afhaalpunt, in een pakjesdistributiecentrum of afhaling in de winkel (rue de l’Université 37 – 4000 Liège – België).
Bij niet afhaling of weigering van de levering van de bestelde goederen door de koper, behoudt de verkoper zich het recht om de uitvoering van het contract te eisen of het contract te beschouwen als zijnde ambtshalve ontbonden ten onrechte van de koper, na voorafgaande aanmaning. In dit laatste geval behoudt de verkoper een bedrag gelijkwaardig aan 30 % van de verkoopprijs als schadevergoeding.
De goederen worden verzonden op risico van de verkoper tot de levering van de goederen aan het leveringsadres vermeld door de koper. Vanaf dit ogenblik neemt de koper alleen te verantwoordelijkheid van de risico’s op zich.
In geval van beschadigde geleverde goederen, is de koper verplicht deze te weigeren of te aanvaarden mits schriftelijke vermelding op de leveringsbon van de transporteur, in samenspraak met de transporteur. Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet aan de verkoper binnen de 5 volle dagen na de ontvangst ervan vermeld worden aan de verkoper. De klacht moet uitsluitend door aangetekend schrijven aan de zetel (Rue de l’Université 37 – 4000 Liège – België) geadresseerd worden vergezeld van een kopie van het aankoopdocument en de leveringsbon met vermelding van de opmerkingen hierboven. Na deze termijn, wordt geen enkele klacht aanvaard voor zichtbare gebreken.
De leveringstermijnen vermeld door de verkoper zijn indicatief. De verkoper is gedwongen de bestelling binnen de termijn van maximum 30 dagen, vanaf de dag die het afsluiten van het contract volgt, uit te voeren. Indien, na de wettelijke termijn van 30 dagen, de bestelling niet uitgevoerd is, heeft de consument het recht om het contract te beëindigen. Geen kosten of compensatie zullen opgeëist worden. 

In ieder geval, bevrijden de volgende omstandigheden de verkoper van zijn verplichtingen qua termijn:

 1. Bij overmacht (met inbegrip van o.a. stakingen, technische problemen, vertraging bij de leveranciers, gebrek aan voorraad gekend door de koper op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling, tekort aan werkkracht buiten de wil van de verkoper);
 2. Indien de betalingsvoorwaarden niet gerespecteerd werden;
 3. Bij wijzigingen beslist door de koper na bestelling;
 4. Indien de klant aan de verkoper de nodige informatie binnen de gevraagde termijn niet verschaft.

Artikel 9: Waarborg


Ten opzichte van de consumenten, garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt volgens de wet van 1 september 2004 ter bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (artikel 1649 bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek).
De koper die de niet-conformiteit van een verkocht product binnen de twee jaar na de levering van het goed vaststelt, moet ervan kennis geven aan de verkoper binnen de twee maand van de vasttelling, per aangetekende brief geadresseerd aan de zetel van de verkoper (Rue de l’Université 37 – 4000 Liège – België). Deze waarborg dekt uitsluitend de conformiteitgebreken op het moment van de levering van de goederen. Gebreken en beschadigingen gewijd aan een verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, val of schok, nalatigheid of slijtage, zijn door de waarborg niet gedekt. Herstellingen gemaakt door niet erkende technici van de leverancier, zullen eveneens leiden tot het nietig verklaren van de waarborg.
De bepalingen van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot verborgen gebreken zijn volledig toepasbaar. De verkochte producten zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken gedurende één jaar vanaf de datum van levering. De waarborg is enkel geldig indien volgende voorwaarden verenigd zijn: (1) het gebrek maakt, in grote mate, het gebruik van het goed ongeschikt voor een doorgaans gebruik of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk vermeld staat in de specifieke verkoopsvoorwaarden; en (2) het goed is of werd gebruikt in normale omstandigheden.  Om te kunnen genieten van de waarborg, zal de koper een klacht, betreffende de verborgen gebreken, schriftelijk – per aangetekend schrijven - moeten indienen aan de zetel van de verkoper (Rue de l’Université 37 – 4000 – Liège – België) binnen de maand dat hij de gebreken heeft vastgesteld of dat hij deze normalerwijze zou moeten vastgesteld hebben.
De leveringsbon of de factuur fungeert als garantiebewijs et moet dus bewaard worden door de consument.

Artikel 10: Verantwoordelijkheden


De verkoper, in een verloop van online verkoop, heeft enkel een verbintenis van middelen; zijn verantwoordelijkheid kan dus niet aangesproken worden voor een schade resulterend uit het gebruik van internet zoals het verlies van gegevens, indringing, virus, onderbreking van de service en andere onopzettelijke problemen.
De op de website vermelde gegevens zijn in goede trouw aangegeven. De linken naar de websites van de fabrikanten en/of handelspartners zijn louter informatief en hebben dus geen contractuele waarde. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze websites.
In elk geval, is de verkoper niet verantwoordelijk voor het niet of slecht uitvoeren van het contract dat te wijten zou zijn aan de koper, dat zou voortvloeien uit een onoverkomelijk en onvoorzienbaar feit van een derde aan het contract of overmacht.
De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het geleverd goed door de verkoper. Hij bevestigt ten volle 18 jaar te zijn bij de bestelling. De verkoper verwerpt alle verantwoordelijkheid in geval van foute informatie verstrekt door de koper.

Artikel 11: Intellectueel eigendom


Alle elementen van de website van de verkoper blijven zijn exclusief eigendom.
Niemand heeft de toelating om elementen, zelfs gedeeltelijk, van de website te kopiëren, te benutten, te verspreiden of ,in welke hoedanigheid ook, te gebruiken, ware het software, visueel of klank.
Iedere link (gewoon of per hypertext) is strikt verboden zonder een voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper.

Artikel 12: persoonlijke gegevens


Alle persoonlijke gegevens, die nodig zijn voor de behandeling van de bestelling, worden door de verkoper en zijn medewerkers behouden en mogen doorgegeven worden aan de ondernemingen – of leveranciers – met dewelke de verkoper samenwerkt, indien de behandeling van de bestelling het vereist.
De koper staat eveneens aan de verkoper toe deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om verbeteringen aan te brengen aan zijn website en aan de dienst en goederen die hij aanbiedt.
Deze informatie kan ook gebruikt worden om informatie over de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten kenbaar te maken, door welk communicatiemiddel ook.
De verkoper behoudt eveneens de persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.
Onder voorbehoud van wat voorafgaat, verbindt de verkoper zich tot het niet verspreiden van de persoonlijke gegevens, die hij bezit, aan een ander bedrijf of vennootschap.

De persoonlijk gegevens in het bezit van de verkoper mogen te alle tijden opgevraagd en verbeterd worden op gewone aanvraag. Deze aanvraag moet geadresseerd worden per email aan (info@lolifant-liege.be) op post aan de beheerder van Distrimart SRL – Rue de l’Université 37 – 4000 Liège – België).

Artikel 13: Bewijs


De partijen aanvaarden, in het kader van hun relatie, de elektronische bewijzen (bijvoorbeeld: email, het geautomatiseerd elektronisch opbergen van briefwisseling, enz.)

Artikel 14: Het regelen van geschillen


Buiten betalingsprocedures, verbinden de partijen zich om, iedere betwisting op gebied van validiteit, interpretatie of uitvoering van het contract, per middellijke schikking of gerechtelijke bemiddeling op te lossen.
Deze start ten laatste 15 volle dagen na de aanvraag van middellijke schikking of gerechtelijke bemiddeling door één van de partijen. De duur van de schikking mag geen 30 volle dagen overschrijden, tenzij uitdrukkelijk akkoord van de partijen.
De verkoper attesteert ook, niet verbonden te zijn aan een niet-gerechtelijke instantie van betwistingen.
In geval van vervolgingen voor betaling of mislukken van de procedure van niet-gerechtelijke schikking of middellijke schikking of gerechtelijke bemiddeling, is enkel de Rechtbank waarvan de sociale zetel van de verkoper afhangt, bevoegd, buiten een tegenstrijdige dwingende wettelijke verplichting.
Deze verkoopsvoorwaarden voor online verkoop et handelscontract zijn onderworpen aan de Belgische wet.

Artikel 15: scheidbaarheid bepalingen


Indien één of meerdere artikelen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zouden verklaard worden, door welke reden ook, zou dit niet tot gevolg hebben dat het contract, in zijn geheel, nietig zou worden verklaard noch de uitvoering van de andere bepalingen zou beletten.
In geval dat de aangeklaagde bepaling, de natuur zelf van de huidige algemene voorwaarden zou aantasten, zou elke partij trachten onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen om een effect te vinden dat equivalent zou zijn of zeker zo veel mogelijk gelijkt aan de afgeschafte bepaling.